Jaargang 2015
Nr. 35792
Te raadplegen sinds
woensdag 9 mei 2012 9:00
LOGA
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden;
Gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden, kenmerk ECWGO/U201402159 betreffende aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren;
Gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet waarbij de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen en intrekken van de rechtspositieregelingen voor het gemeentelijk personeel en gewezen personeel wordt opgedragen aan het College;
Gelet op het feit dat in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden volledige overeenstemming is en de wijzigingen zoals deze zijn opgenomen in de hiervoor genoemde circulaires van het LOGA daaruit voortvloeien;
B e s l u i t :
Vast te stellen de navolgende wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO);
Artikel 1:
UWO wijzigingen met ingang van 1 januari 2015 als gevolg van circulaire van 26 januari 201 5 ECWGO /U201 402159
A Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
1. De tegemoetkoming in verhuiskosten kan slechts bestaan uit:
 • a.
  Een bedrag voor de kosten van transport van de bagage en van de inboedel van de betrokkene en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning, waaronder de begrepen kosten van het in- en uitpakken van breekbare zaken;
 • b.
  Een bedrag voor dubbel woonkosten, gelijk aan de noodzakelijk te maken kosten, met een maximum van €307,49 per maand met dien verstande dat de tegemoetkoming ten hoogste voor vier maanden wordt verleend;
 • c.
  Een bedrag voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, met een maximum van € 6.149,43.
B Artikel 18:1:7, lid 2 en lid 3, worden gewijzigd en komen te luiden:
 • 2.
  De vergoeding die plaatsvindt op basis van het eerste lid is, voor dat deel dat gebruik wordt gemaakt van de trein, gemaximeerd op het bedrag van €3.900 per jaar.
 • 3.
  De betrokkene die met de trein reist en van de woning of het pension met het ander (aansluitend) openbaar vervoer naar het eerst mogelijke station kan reizen maar van dit openbaar vervoer geen gebruik maakt en in de plaats daarvan met eigen vervoer naar dat station reist, ontvangt een tegemoetkoming van € 102,77 op jaarbasis.
Aldus besloten in de vergadering van 7 april 2015;
Het college van Burgemeester en Wethouders voornoemd,
drs. M.H.J. van Kruijsbergen V.J.H. Molkenboer
secretaris burgemeester